To news

Smart Energy Cities

Smart Energy Cities is een project, met Agoria, Flux50, VITO-EnergyVille en VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) als organiserende partners, om stedelijke energieprojecten te faciliteren door innovatie en samenwerking tussen lokale besturen en industrie.

Voorstelling project


Projectdoel 

De ambitie van het project is om de kennis en expertise die aanwezig is bij de Vlaamse bedrijven te optimaliseren in functie van de stedelijke uitdagingen.
Lokale overheden en de toeleverende industrie zullen worden samengebracht rond enkele prioritaire energiethema’s. Het doel is om meer vraaggerichte energieproducten en -services te faciliteren. 

Steden en gemeenten in de energietransitie

In de energietransitie spelen steden en gemeenten, als meest burgernabije bestuur, immers een vooraanstaande rol.

 • Ongeveer 85% van het huishoudelijk energieverbruik gaat naar verwarming en meer dan 90% van de huishoudens gebruikt daarvoor gas of stookolie. Om een nuluitstoot van CO2 te bereiken, zullen tussen nu en 2050 jaarlijks zo’n 100.000 huishoudens hun warmtevoorziening moeten vergroenen.
 • Tegelijk zijn de steden en gemeenten kleinschalige innovatiehubs waarbinnen uitstekend kan geëxperimenteerd worden met energie, mobiliteit, data en circulaire economie.

Missing link

De actuele uitdaging ligt in een 'integrale duurzame stadsontwikkeling'. De oplossingen die nu voorhanden zijn, vinden echter vaak moeilijk hun ingang vanwege:

 • Gemis aan een horizontale aanpak,
 • Gebrek aan kennis op vlak van technologie,
 • Gemis aan de juiste business modellen
 • Het onbenut laten van innovatief aanbesteden, ….

Een cruciale “missing link” is een goede en snelle verbinding van vraag- en aanbodzijde. Het doel van het Smart Energy Cities project is om deze verbinding te verbeteren.

Verloop project

Fase 1: Grootste gemeenschappelijke noden

In de eerste fase van het project (juli 2018) gaven de lokale besturen input rond: 

• Type projecten waarmee ze bezig zijn
• Noden, obstakels en vragen die ze daarbij hadden

4 werkdomeinen

Uit fase 1 bleek er bij de lokale besturen een grote motivatie en activiteit op de domeinen van :

 1. Collectieve renovatie
 2. Groene Warmte
 3. E-mobility hubs
 4. Openbare verlichting

Fase 2: Uitdieping noden en matchmaking

Fase 2 (najaar 2018) bestond erin om per werkdomein nog verder in te zoomen op de noden. Dit werd in workshops gedaan met verschillende lokale besturen.

Matchmaking Collectieve Renovatie en Groene Warmte
Als eerste stap naar de connectie tussen industrie en lokale besturen werd er een matchmaking georganiseerd voor de werkdomeinen 'Collectieve Renovatie' en 
'Groene Warmte'. 
Lokale besturen stelden hun project plenair voor. Daarna konden industriële partners hun oplossingen of diensten voorstellen aan de besturen in een soort van speeddating.

Individuele trajecten E-mobility hubs en Openbare Verlichting
Bij de 2 andere domeinen werd gekozen om individueel per project te werken.

Fase 3: innovatietrajecten en werktafels

Vanaf mei 2019 start fase 3 waarin we actief willen samenwerken met de lokale besturen en de industrie.
• Enerzijds 4 concrete innovatietrajecten voor stedelijke energieoplossingen. Hierbij wordt er gekeken naar projecten waarin een stuk innovatie nodig is die kan worden aangeleverd door Vlaamse industrie en dienstverleners
• Anderzijds naar werktafels waarbij industrie en besturen specifieke output realiseren die één of meerdere projecten vooruit kunnen helpen. Maar waar de output nadien ook kan worden ingezet voor andere steden en gemeenten met een gelijkaardig probleem.

Fase 4: disseminatie

Fase 4 (voorjaar 2020) beoogt het verspreiden van de geaggregeerde resultaten naar een breed platform van Vlaamse bedrijven en Vlaamse steden/gemeenten via de netwerken van de deelnemende organisaties.

2e cyclus

Indien de eerste cyclus van 2 jaar positief onthaald wordt (2018-2020), dan wordt er een nieuwe cyclus van 4 fasen opgestart (2020-2022). De werkdomeinen aan binnen deze cyclus zullen worden bepaald door de noden en projecten die op dat moment de aandacht en actie van lokale besturen vragen.

Brug naar andere initiatieven

In Vlaanderen is er veel enthousiasme en initiatief om aan de slag te gaan rond de energietransitie. Daarom gaan we binnen het "Smart Energy Cities"-project in dialoog met andere initiatieven en projecten.
We zijn dan ook heel blij dat we kunnen connecteren met andere initiatieven, partners, verschillende types overheden en projecten:

 •  Organisatie Duurzame Energie (ODE en het warmtenetwerk Vlaanderen)
 • Vlaams Energie Agentschap (BE REEL-project en de cluster Milieuvriendelijke Energieproductie)
 • De provincies, intercommunales en Provinciale Ontwikkelings Maatschappijen
 • Architecture Work Room Brussels

Agenda

logo smart energy cities2

Smart Energy Cities is een samenwerking tussen: 

organisatoren4

met de steun van: 

VLAIO